card

ХӨДӨЛМӨР ЗУСЛАН

VI-IX ангийн сурагчдыг нүүдлийн соёл, мал, аж ахуйтай танилцуулах, сүү цагаан идээ боловсруулах амьдрах ухааны чадварт суралцуулах зорилготой.