Бага ангийн сургалтын менежер: Д.Амгалан

Утас: +976 9939 4141

И-Мэйл хаяг:

Бага ангийн нийгмийн ажилтан: Г. Ганчимэг

Утас: +976 9907 6686

И-Мэйл хаяг: ganchimeggg@yahoo.com

Дунд ангийн сургалтын менежер: А. Баярбаатар

Утас: +976 9994 3236

И-Мэйл хаяг: Bayarbaatar_13@yahoo.com

Дунд ангийн нийгмийн ажилтан: О. Эрдэнэ-Од

Утас: +976 8803 0670

И-Мэйл хаяг: Erdeneod.o@gmail.com

Ахлах ангийн сургалтын менежер: Б. Наранцэцэг 

Утас: +976 9907 0593

И-Мэйл хаяг: bnaraa0301@gmail.com 

Ахлах ангийн нийгмийн ажилтан: Ш. Насанбурмаа

Утас: +976 9914 0388

И-Мэйл хаяг: Sh.nasanburmaa@gmail.com