card

Бид дараах дугуйлан, секцийг явуулж байна

2019-2020 оны хичээлийн жилд бие бялдарын, сэтгэн бодох чадварын мөн урлагийн секц, дугуйланд хамруулан хичээлээс гадуурх сурагчдын хөгжих боломжийг хангаж байна. Манай сургууль нь нийт 25 дугуйлан, секцтэй бөгөөд үүнээс 11 секц, 14 дугуйлан хичээллэж байна.  Дугуйлан, секцийн багш нарын 90% сургуулийн багш нар, 10% нь цагийн багш нар ажиллаж байна.  дугуйлан, секцийн багш нар маань мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, туршлагатай багш нар ажиллаж байна. Бага, дунд ангийн сурагчид 1 дугуйлан, 1 секцинд, ахлах ангийн сурагчид дугуйлан, секцээс нэгийг сонгон суралцаж байна.