card

БИ ТОМ БОЛЛОО

Бага ангийн I-III ангийн сурагчдын бие даах, бусдыг хүндэтгэн ойлгох,  өөртөө үйлчлэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадварууд болон орчны өөрчлөлтөд дасан зохицох чадварыг дээшлүүлэх зорилготой.
 

БОРОЛДОЙ

IV-V ангийн сурагчдад монголын нүүдэлчин мал аж ахуйг таниулах, мал маллагааны уламжлалт арга барилаар дамжуулан хүүхдүүдийг өөртөө үйлчлэх энгийн хөдөлмөрт суралцуулах.