Мэдэгдэл

Бүртгэлийн хугацаа:
2020 оны 8 дугаар сарын 12–ны өдрийн 9:00 цагаас 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14:00 цагийг дуустал
http://202.131.236.59/harumafujishinemongol хаягаар орж бүртгүүлнэ.